Tag Archives: limited şirket

Limited Şirket Borçlarından Ortaklar Sorumlumudur ?

Limited şirket ortaklarının sorumluluğu, sınırlı sorumluluk esasına dayanır. Ortaklar sadece taahhüt ettikleri esas sermaye borçlarının ve şirket sözleşmesinde öngörülmüşse ek ödeme ve yan ödeme yükümlülüklerinin ifası ile sorumludurlar. Söz konusu taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getiren ortakların sorumluluğu sona erer. Örneğin, … Okumaya devam et

Şirket içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Limited Şirketin Bölünmesi Mümkünmüdür ?

Limited şirketin tam veya kısmi bölünme yöntemiyle bölünmesi mümkündür. Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler. Tam bölünüp devrolunan şirket sona erer ve unvanı ticaret sicilinden … Okumaya devam et

Şirket içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Limited Şirketler Başka Şirketlerle Birleşebilir mi ?

Limited şirketler bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” veya yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme” yoluyla birleşebilirler. Yeni TTK uyarınca, limited şirketlerin belirli türdeki şirketler ile birleşmesi mümkündür. Bu kapsamda … Okumaya devam et

Şirket içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Limited Şirketlerin Tutmak Zorunda Olduğu Defter Türleri

Limited şirketler aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdür; • Yevmiye defteri • Defteri kebir • Envanter defteri • Pay defteri • Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Şirket içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Limited Şirket Kuruluş Aşamaları

Limited şirketin kuruluş aşamaları şu şekilde özetlenebilir; a. Şirket sözleşmesinin hazırlanması, b. Ortakların imzalarının noterce onaylanması, c. Nakden taahhüt edilen esas sermaye pay bedellerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce bankaya ödenmesi ve şirkete konulan ayni sermaye bedelinin mahkemenin … Okumaya devam et

Şirket içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Limited Şirketlerde Sermayenin Ödenmesi

Limited şirketin nakden taahhüt edilen esas sermaye pay bedellerinin en az yüzde yirmibeşi şirketin tescilinden önce ödenmelidir. Taahhüt edilen sermayenin geri kalan kısmı ise şirketin tescil tarihini takip eden yirmi dört ay içerisinde ödenebilir.

Şirket içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Limited Şirketlere Sermaye Olarak Konulacaklar

Limited şirkete sermaye olarak nakit konulabilir. Kurulan şirketlerin büyük çoğunluğunun sermayesinin nakdi olduğu uygulamada gözlemlenmektedir. Şirkete belirli şartların varlığı halinde ayni sermaye de konulabilir. Şirkete ayni sermaye olarak; üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve … Okumaya devam et

Şirket içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Limited Şirketlerde Asgari Sermaye

Eski TTK’da limited şirketin kurulması için gerekli olan asgari sermaye miktarı olarak 5.000-TL öngörülmüştü. Yeni TTK ile asgari sermaye tutarı 10.000-TL’ye çıkarıldı. Öte yandan Yeni TTK, Bakanlar Kurulu’na asgari sermayeyi on katına kadar artırma yetkisini de verdi. Bu itibarla Bakanlar … Okumaya devam et

Genel, Şirket içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Limited Şirketlerde Maksimum Ortak Sayısı

Limited şirket ortak sayısının elliyi aşamayacağı Eski TTK’ya paralel şekilde Yeni TTK’da da düzenlenmiştir. Bu özelliği ile limited şirket, ticaret şirketleri arasında ortak sayısının üst sınırı kanunla belirlenmiş tek şirket türü olmaya devam etmektedir. Elli ortak sınırının aşılmamasına hem müdürler … Okumaya devam et

Şirket içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Lİmited Şirketler Kaç Ortakla Kurulur

Limited şirketin iki ortakla kurulma zorunluluğu Yeni TTK ile kaldırılmıştır. Tek kişilik anonim şirket gibi tek kişilik limited şirketin kurulabilmesi veya tek ortak ile faaliyetlerine devam edebilmesi mümkün hale getirilmiştir.  

Şirket içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın