Category Archives: Şirket

Elektronik Tebligat Uygulaması Başlıyor

Yeniden düzenlenen Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne göre aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlamaktadır. a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve … Okumaya devam et

Genel, Şirket içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR

Muafiyet, vergiye tabi gerçek veya tüzel kişilerin verginin kapsamı dışında bırakılmasını ifade eder. Kurumlar vergisinden muaf olan kurumların hangileri olduğu KVK’nın 4.maddesinde sayılmış olup; aşağıda sayılanlar kurumlar vergisinden muaftır: a) Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve … Okumaya devam et

Genel, Şirket içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE MÜKELLEFLERİ

5520 sayılı KVK’nın 1’inci maddesinde sayılan aşağıdaki kurumların, tüzel kişilikleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, kazançları Kurumlar Vergisine tabidir. a) Sermaye şirketleri: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki … Okumaya devam et

Genel, Şirket içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTERE TABİ OLMA ŞARTLARI

Aşağıda yazılı tüccarlar bilanço esasına göre defter tutarlar; * Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlardan yıllık alımları veya satışları tutarları Vergi Usul Kanunu 177 nci maddesinde belirtilen miktarlardan fazla olanlar (2015 yılı için yıllık alımlarda 160.000 TL … Okumaya devam et

Genel, Şirket içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN TUTMAK ZORUNDA OLDUKLARI DEFTERLER

ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER: a) Yevmiye Defteri b) Defteri Kebir c) Envanter Defteri d) Yönetim Kurulu Karar Defteri e) Pay Defteri f) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri  Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile … Okumaya devam et

Genel, Şirket içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İNTERNET SİTESİ KURMA ZORUNLULUĞU VARMIDIR ?

T.T.K’da 6335 sayılı Değişiklik Kanunu ile yapılan değişiklikler ile, internet sitesi kurma zorunluluğu olan sermaye şirketlerine bir sınırlama getirilmiş ve yalnızca “denetime tabi olan” sermaye şirketlerinin internet sitesi kurmakla yükümlü olacakları düzenlenmiştir. Kurulacak olan internet sitesinde bulunması gereken unsurların bir … Okumaya devam et

Şirket içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

ŞİRKET KAYITLARINDA BULUNMASI ZORUNLU KAYITLAR

T.T.K uyarınca şirket belgelerinde bulunması zorunlu kayıtlar şunlardır. * Ticaret unvanı, * Sicil numarası, * Ticari işletmenin merkezi, * Denetime tabi sermaye şirketlerinde internet sitesinin adresi.

Şirket içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

TÜZEL KİŞİLER ŞİRKET MÜDÜRÜ OLABİLİR Mİ ?

Yeni TTK, Eski TTK’dan farklı olarak tüzel kişilerin de müdür olabileceğini açık bir şekilde düzenlemiştir. Şirketin müdürlerinden birinin tüzel kişi olması durumunda, müdür olan tüzel kişi adına müdürlük görevini yerine getirecek bir gerçek kişi de belirlenmelidir. Böyle bir durumda müdürlük … Okumaya devam et

Şirket içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Limited Şirket Borçlarından Ortaklar Sorumlumudur ?

Limited şirket ortaklarının sorumluluğu, sınırlı sorumluluk esasına dayanır. Ortaklar sadece taahhüt ettikleri esas sermaye borçlarının ve şirket sözleşmesinde öngörülmüşse ek ödeme ve yan ödeme yükümlülüklerinin ifası ile sorumludurlar. Söz konusu taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getiren ortakların sorumluluğu sona erer. Örneğin, … Okumaya devam et

Şirket içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Limited Şirketin Bölünmesi Mümkünmüdür ?

Limited şirketin tam veya kısmi bölünme yöntemiyle bölünmesi mümkündür. Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler. Tam bölünüp devrolunan şirket sona erer ve unvanı ticaret sicilinden … Okumaya devam et

Şirket içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın