MENKUL SATIŞLARINDA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİNTL OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ VE KABUL EDİLMESİZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) de
yapılan değişiklik uyarınca;
⎯ Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında
kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan
diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları
mümkündür. Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine
getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.
⎯ Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin
taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme
bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden
veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkündür.
Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 21.04.2022 tarihinde yapılan Basın Duyurusunda;
⎯ 19.04.2022 tarihinden önce kendi aralarında akdetmiş oldukları menkul satış sözleşmelerinin
ifası kapsamında 2022-32/66 sayılı Tebliğ’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan
döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden
yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması,
⎯ 19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk
parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması,
⎯ Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda döviz cinsinden
gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası
kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul
edilmesi şartının aranmaması
hususlarının uygun bulunduğu belirtilmiştir.
Tebliğ’de geçen “menkul” ibaresi\gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü mal ve eşyayı
kapsamaktadır

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

MADDİ DURUMU YETERSİZ OLAN KİŞİLERE ADLİ YARDIM KAPSAMINDA VERİLEN AVUKATLIK HİZMETLERİNDEKİ KDV ORANI İNDİRİLDİ

26 Kasım 2021 tarihli ve 31671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4862 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı  ile;

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile maddi durumu yetersiz olan kişilere adli yardım kapsamında verilen avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı %18’den %8’e indirilmektedir.

Genel içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ BAŞLIYOR

Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesinin kurulması, vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenmesi suretiyle mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini teinin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Genel içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

GEÇİCİ VERGİ 4.DÖNEM BEYANNAMESİ KALDIRILDI

Cari vergilendirme dönemi içerisindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık dönemler itibariyle geçici vergi dönemleri kabul edilmektedir.
İlgili takvim yılı veya hesap döneminin son üç aylık dönemi ise geçici vergi dönemi kapsamından çıkarılmıştır. Düzenleme 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Genel içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

YOUTUBERLARA GELİR VERGİSİ KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLDİ

1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, sosyal içerik üreticilerinin sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 650.000 TL) aşmayan mükelleflerin bu kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Düzenleme 1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
Ayrıca KDV Kanununun 17’nci maddesinde yapılan değişiklikle Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler, katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
İstisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olup; Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaktır.
Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmayacaktır

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERE KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLDİ

Kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin ticari kazançları, gelir vergisinden istisna edilmektedir. Maddenin yürürlük tarihi, 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihidir.

Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç; bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile VUK ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabi olma durumları devam etmektedir.

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

SGK’dan E-Tebligat Adresi Zorunluluğu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 24.09.2021 tarih 31608 sayı İle Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Resmi gazete de yayınlanmıştır.

Yapılan düzenlemeyle işverenlerin 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde Kurumca belirlenen adresten başvuru yaparak E-tebligat adreslerini alma zorunluluğu getirilmiştir.

E-tebligat ile birlikte SGK, idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi vb. alacaklarını bu yolla tebliğ edeceklerdir. İşverenin beyan etmiş olduğu adrese ulaşan tebliğ bu tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA İNDİRİMLİTEVKİFAT ORANI UYGULAMASI 30 EYLÜL 2021’E KADAR UZATILDI

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANMAKTA OLANKATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İNDİRİMİ30 EYLÜL 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4311 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 1’inci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma
Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6’ncı maddesinde yer alan
31/07/2021 ibareleri 30/09/2021 şeklinde değiştirildi.
Buna göre 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin
Karara 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen Geçici 6’ncı madde uyarınca 30 EYLÜL 2021 tarihine
kadar;
⎯ Bazı mal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranları %18’den %8’e,
⎯ Bazı mal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranları ise %8’den
%1’e,
indirimli oranlar uygulanacaktır.

 • Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi Oranları %18’den
  %8’e,
 • Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi Oranları ise %8’den
  %1’e,
  indirilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 04.08.2020/159 sayılı Sirkülerimizde yer
  verilmiştir.
  Daha sonra; önce 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3318
  sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 1’nci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033
  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma
  Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6’ncı maddede yer alan 31/12/2020
  ibareleri 31/05/2021 şeklinde; sonra 2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazetede
  yayımlanan 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 31 Temmuz 2021 olarak
  değiştirilmişti.
  Bu defa 30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4312 sayılı
  Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
  Ayrıca 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 2’nci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve
  2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere
  Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 9’uncu
  maddesinde yer alan “31/7/2021” ibaresi de “30/9/2021” olarak değiştirilmiştir.
  Buna göre; İndirimli oranlara ilişkin mal ve hizmetler aşağıdaki gibidir.
 • Aşağıdaki mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranları 30 Eylül 2021 tarihine kadar %8
  olarak uygulanacaktır.
  a) İş yeri kiralama hizmeti
  b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri
  c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri
  ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler
  d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı

e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri
f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme
hizmetleri
g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri
ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık
makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, Radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video
kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi
vb.)(merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı
(malzemeler hariç)
m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı
n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri
o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara
ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım onarım, boya ve temizlik hizmetleri
(malzemeler hariç)
p) Ekli II Sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24’üncü sırası
kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı
hariç)
r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri
s) Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4’üncü sırasında yer alan
mallar hariç olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6
no.lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Sigortalı Çalıştıran İşyerlerinin Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11.maddesinin 3.fıkrasında yer alan düzenlemeye
istinaden işverenler, örneği kurumca hazırlanacak iş yeri bildirgesini en geç sigortalı
çalıştırmaya basladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlü tutulmuşlardır.


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27. maddesinin 1.fıkrasında yer alan
düzenlemeye istinaden is yerinde, kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir is yerini devir alan ya da bu nitelikte iş yeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11. maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği eki Ek-6′ da bulunan iş yeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulmuştur.


5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının ( a ) bendi kapsamında ilk
defa sigortalı çalıştırmaya baslayacak olan is yerleri dışında devir, nakil, intikal, birleşme, nevi değişikliği ve katılım durumlarında iş yeri bildirgesi verilmesi gereken hallerde de iş yeri bildirgesi düzenlenerek Kuruma verilecektir.

 

Tescil edilecek is yerlerinde iş yeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra
işverenler veya yetki verilen kişilerce yapılacak islemeler ile iş yeri bildirgesi ekinde verilecek belgeler
.

Bilindigi üzere Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29.maddesi “İşyeri
bildirgesi ile birlikte verilecek diğer belgeler” baslığını taşımakta olup söz konusu madde kapsamında iş yeri bildirgesi ile birlikte verilecek belgeler düzenlenmiştir.
Bu doğrultuda iş yeri bildirgelerinin gönderilmesinin ardından, Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde yer alan belgelerden verilmesi gerekenler 7 is günü içerisinde iş yeri bildirgesinin gönderildiği Kurum ünitesine posta yoluyla gönderilecek veya elden ibraz edilecektir.

İş yeri bildirgesinin Kuruma gönderilmesinin ardından kuruma verilecek belgeler arasında Kuruma gönderilmiş olan iş yeri bildirgesinin çıktısı yer almayacak olup iş yeri bildirgesinin çıktısı istenilmeyecektir. 7 is günlük sürenin hesaplanmasında iş yeri bildirgesinin gönderildiği gün hesaba katılmayacak olup sürenin hesaplanmasına takip eden günden itibaren başlanacaktır.

EKLENECEK BELGELER

 • Devamlı  mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesi,
 • Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirküleri,
 • İmza sirküleri Kuruma verilmesi gereken kişilerin, Üniteye bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde,  imza sirküleri artık istenilmeyecektir.
 • Ayrıca işverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç, imza sirkülerini ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden verir veya posta yoluyla gönderirler.
 • Yine tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini,
 • Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini,
 • İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı,
 • İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi,
 • Gerekli görülmesi halinde 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşme örneği,

 

Genel, SGK içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın