GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA İNDİRİMLİTEVKİFAT ORANI UYGULAMASI 30 EYLÜL 2021’E KADAR UZATILDI

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANMAKTA OLANKATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İNDİRİMİ30 EYLÜL 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4311 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 1’inci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma
Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6’ncı maddesinde yer alan
31/07/2021 ibareleri 30/09/2021 şeklinde değiştirildi.
Buna göre 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin
Karara 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen Geçici 6’ncı madde uyarınca 30 EYLÜL 2021 tarihine
kadar;
⎯ Bazı mal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranları %18’den %8’e,
⎯ Bazı mal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranları ise %8’den
%1’e,
indirimli oranlar uygulanacaktır.

 • Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi Oranları %18’den
  %8’e,
 • Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi Oranları ise %8’den
  %1’e,
  indirilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 04.08.2020/159 sayılı Sirkülerimizde yer
  verilmiştir.
  Daha sonra; önce 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3318
  sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 1’nci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033
  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma
  Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6’ncı maddede yer alan 31/12/2020
  ibareleri 31/05/2021 şeklinde; sonra 2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazetede
  yayımlanan 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 31 Temmuz 2021 olarak
  değiştirilmişti.
  Bu defa 30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4312 sayılı
  Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
  Ayrıca 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 2’nci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve
  2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere
  Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 9’uncu
  maddesinde yer alan “31/7/2021” ibaresi de “30/9/2021” olarak değiştirilmiştir.
  Buna göre; İndirimli oranlara ilişkin mal ve hizmetler aşağıdaki gibidir.
 • Aşağıdaki mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranları 30 Eylül 2021 tarihine kadar %8
  olarak uygulanacaktır.
  a) İş yeri kiralama hizmeti
  b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri
  c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri
  ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler
  d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı

e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri
f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme
hizmetleri
g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri
ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık
makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, Radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video
kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi
vb.)(merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı
(malzemeler hariç)
m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı
n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri
o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara
ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım onarım, boya ve temizlik hizmetleri
(malzemeler hariç)
p) Ekli II Sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24’üncü sırası
kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı
hariç)
r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri
s) Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4’üncü sırasında yer alan
mallar hariç olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6
no.lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Sigortalı Çalıştıran İşyerlerinin Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11.maddesinin 3.fıkrasında yer alan düzenlemeye
istinaden işverenler, örneği kurumca hazırlanacak iş yeri bildirgesini en geç sigortalı
çalıştırmaya basladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlü tutulmuşlardır.


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27. maddesinin 1.fıkrasında yer alan
düzenlemeye istinaden is yerinde, kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir is yerini devir alan ya da bu nitelikte iş yeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11. maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği eki Ek-6′ da bulunan iş yeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulmuştur.


5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının ( a ) bendi kapsamında ilk
defa sigortalı çalıştırmaya baslayacak olan is yerleri dışında devir, nakil, intikal, birleşme, nevi değişikliği ve katılım durumlarında iş yeri bildirgesi verilmesi gereken hallerde de iş yeri bildirgesi düzenlenerek Kuruma verilecektir.

 

Tescil edilecek is yerlerinde iş yeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra
işverenler veya yetki verilen kişilerce yapılacak islemeler ile iş yeri bildirgesi ekinde verilecek belgeler
.

Bilindigi üzere Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29.maddesi “İşyeri
bildirgesi ile birlikte verilecek diğer belgeler” baslığını taşımakta olup söz konusu madde kapsamında iş yeri bildirgesi ile birlikte verilecek belgeler düzenlenmiştir.
Bu doğrultuda iş yeri bildirgelerinin gönderilmesinin ardından, Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde yer alan belgelerden verilmesi gerekenler 7 is günü içerisinde iş yeri bildirgesinin gönderildiği Kurum ünitesine posta yoluyla gönderilecek veya elden ibraz edilecektir.

İş yeri bildirgesinin Kuruma gönderilmesinin ardından kuruma verilecek belgeler arasında Kuruma gönderilmiş olan iş yeri bildirgesinin çıktısı yer almayacak olup iş yeri bildirgesinin çıktısı istenilmeyecektir. 7 is günlük sürenin hesaplanmasında iş yeri bildirgesinin gönderildiği gün hesaba katılmayacak olup sürenin hesaplanmasına takip eden günden itibaren başlanacaktır.

EKLENECEK BELGELER

 • Devamlı  mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesi,
 • Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirküleri,
 • İmza sirküleri Kuruma verilmesi gereken kişilerin, Üniteye bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde,  imza sirküleri artık istenilmeyecektir.
 • Ayrıca işverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç, imza sirkülerini ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden verir veya posta yoluyla gönderirler.
 • Yine tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini,
 • Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini,
 • İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı,
 • İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi,
 • Gerekli görülmesi halinde 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşme örneği,

 

Genel, SGK içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

VERBİS KAYIT SÜRESİ UZATILDI

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

• Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatıldı

.

Genel içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZUYOR

Covid-19 İle Getirilen İşten Çıkarma-Ücretsiz İzin Nakit Desteği-Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatılıyor – Alomaliye.com

Covid-19 İle Getirilen İşten Çıkarma-Ücretsiz İzin Nakit Desteği-Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatılıyor

Covid-19 İle Getirilen;

– İşten Çıkarma Yasağı Üç Ay Uzatılıyor.

– Ücretsiz İzine Çıkarılan İşçilere Nakit Desteği Üç Ay Uzatılıyor.

– Kısa Çalışma Ödeneği Yapılacak Model Değişikliği İle Devam Edecek

– İşverene İstihdam Teşviki Uygulaması Geliyor.

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

TOBİN VERGİSİ NEDİR

Son zamanlarda Tobin vergisini sıkça duymuş olabilirsiniz. Olur mu olmaz mı uygulunabilir mi veya ülkemize uyarlanabilir mi pek çok platformda profosyoneller bunu zaten tartışmakta…

Peki ama nedir bu Tobin vergisi diyorsanız kısaca açıklayayım. İlk kez Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan iktisatçı James Tobin tarafından 1972 yılında ortaya atılan bir fikirdir bu vergi çeşidi…

1970 li yıllarda pek itibar görmemiştir, 2000 li yıllardan sonra küresel krizlerde akla gelmiştir.

Tobin vergisi ilk olarak Brezilya’da 2009 yılında uygulanmıştır.

Tobin bu vergiyi finans ve döviz piyasalarında meydana gelen veya gelebilecek spekülatif hareketleri engellemek için önermiştir.

Tobin vergisi tüm döviz işlemlerinden binde 2, binde 5 veya yüzde 1 oranında bir vergi alınması yönünde bir uygulama içermektedir.

Yani alacağınız her 1000 birim döviz için 2-5 veya 10 birim vergi ödemeniz gerekmektedir. Ufak alımlarda ciddi olarak gözükmeyen bu rakam yüklü alımlarda gayet ciddi rakamlara denk gelmektedir.

Örnek olarak 500.000 dolar aldığınız zaman uygulamanın %1 olduğunu varsayarsak 5000 dolar vergi ödemeniz gerekmektedir.

Tobin vergisinde ana amaç vergi toplamak değil, kurda olan dalgalanmaların önüne geçmektir.

Tobin vergisinin sürdürülebilir olmasının en büyük koşulu dünya genelinde aynı anda uygulanması gerekliliğidir. Aynı anda uygulama olmazsa sıcak para uygulamanın olmadığı ekonomilere kayar ve buda uygulayan ülkelerin ekonomisine ciddi zararlar verir.

Genel içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

BANKA ve SİGORTA MUAMELERİ VERGİSİ ORANI %1 OLDU

24.05.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, finansman bonalarında stopaj %15 e çıkarıldı.

Kurumsal yatırımcılar için ise finansman bonolarında stopaj oranın yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek.

İlgili kararla, kambiyo almak isteyenlere, banka, döviz büfeleri ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar,  euro  ve benzeri yabancı paralarla yine bankalarda açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden alınan kambiyo işlem vergisinde değişikliğe gidildi. 

Öte yandan, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. 

Buna göre, kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı binde 2’den yüzde 1’e artırıldı.

Bankalarla yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları, Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları, döviz kredisinin ödenmesine yönelik döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları, sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları ve İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında ise BSMV’nin 0 oranında uygulanması kararlaştırıldı.  

Genel içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Ücretsiz İzne Çıkarılan Çalışanlar için Yeni Kod Tanımlandı.

Bilindiği gibi, 17/04/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanunla; çalışanların iş sözleşmesinin 17/04/2020 tarihten 17/07/2020 tarihine kadar 3 ay süreyle feshedilmesi yasaklanmış, fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabilmesine müsaade edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan 20.04.2020 tarihli duyuruda, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılan sigortalılar için 2020 Nisan ayı belgelerinden itibaren “28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç. 10 Md.)” kodu ve aynı anda başka eksik gün nedeni olması halinde “29- Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç. 10 Md.) ve Diğer” kodunun oluşturulduğu duyurulmuştur.

Yeni oluşturulan bu kodlar yabancı uyruklu sigortalılar için de seçilebilecektir.

Genel, SGK içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

YILLIK İZİN SÜRELERİ

Bir işverene bağlı olarak  çalışmakta olan işçilerin i yıllık izin hakları mevcuttur.

Bu süre işçinin aynı işyerinde çalışmakta olduğu yıllık kıdem süresine ve yaş durumunda göre değişmektedir.

Çalışılan Yıl Süresi Yıllık İzin Süresi
1 – 5 Yıla Kadar 14 Gün
5 15 Yıla Kadar 20 Gün
15 Yıl ve Fazlası 26 Gün

Çalışma süreleri ne kadar olursa olsun, yıllık ücretli izin almaya hak kazanan 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaşta çalışan işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

KİRA GELİRİNE KONU OLAN MAL VE HAKLAR

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesine göre, kira gelirine konu mal ve haklar şöyledir;
• Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,
• Voli mahalleri ve dalyanlar,

Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve
teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,
• Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
• Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı,
alametifarika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen,
model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü
bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş
bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü
üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar,
• Telif hakları,
• Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye
vasıtaları,
• Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve
tesisat ile bunların eklentileri.

Genel içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın