YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN SGK BORÇLARI

2018 yılı Mart ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 18.05.2018 tarihi itibariyle ödenmemiş olan, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 7143 sayılı kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16’ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların

isteğe bağlı sigorta primi dahil) ile topluluk sigortası primi, İlgili Kanunları gereğince SGK tarafından takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 18.05.2018 tarihinden önce SGK tarafından re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak için 18.05.2018 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar SGK tarafından re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 31/3/2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup 18.05.2018 tarihi itibarıyla kesinleşmiş/kesinleşmemiş bulunan ve 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olanlar ile 18.05.2018 tarihinden sonra tebliğ

edilen idari para cezaları, 18.05.2018 tarihinden önce asılları ödenen alacakların; 18.05.2018 tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6’ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi, 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünde kaynaklanan ve 18.05.2018 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler, SGK tarafından, 18.05.2018 tarihine kadar fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin alacaklar ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan SGK alacaklarını oluşturmaktadır.

Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli

7143 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların, kapsama giren SGK alacaklarını yapılandırabilmeleri için 31/7/2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta veya 31/7/2018 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31/7/2018 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde dahi, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı aranmadan 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan, a) Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri

Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına, b) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin prim borçları için e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına, c) İdari para cezası borçları için örneği e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, d) Ek karşılık prim borçları için e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına, başvurulması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun Ek 5 ve Ek 6’ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, İsteğe Bağlı Sigortalılar Topluluk Sigortalıları, Yurtdışı Topluluk Sigortalıları, Kısmi Süreli Çalışanlardan Ay İçerisinde Eksik Kalan Günlerini İsteğe Bağlı Olarak Ödeyen Sigortalılar ile 2925 Sayılı Kanununa Tabi Tarım Sigortalıları elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler elden veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tarımsal kesinti sorumlularına uygulanan idari para cezaları için elden ya da posta yoluyla tarımsal kesinti sorumlusunun bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar için, 5510 sayılı Kanunun

4’üncü maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendi kapsamındaki sigortalıların ikametgâhının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

(b) bendi kapsamındaki sigortalıların sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında işlem yapılmak üzere “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına, elden ya da posta yoluyla, başvuru da bulunmaları gerekmektedir.

Bu Kanunun 10’uncu maddesinin beşinci fıkrası gereği, 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan sosyal güvenlik destek primi borçları ve bu borca bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edildiğinden bu kapsamda borcu bulunan sigortalıların müracaatına gerek olmadan sosyal güvenlik destek primi borçları terkin edilecektir.

Kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma

başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.

e-sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılması sırasında işverence yapılan işlemin mutlak surette onaylanması gerekmektedir.

3- Yapılandırılan SGK Alacaklarının Ödenmesi

i-Peşin Olarak Ödeme

Söz konusu alacakların tamamının, ilk taksit ödenme süresi olan 31.08.2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde bu tutara katsayı uygulanmayacak ve 18.05.2018 tarihinden, ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacak, ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %90 indirim yapılacaktır. Söz konusu alacakların, ilk iki taksit ödenme süresi olan 31.10.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde bu tutara katsayı uygulanmayacak ve 18.05.2018 tarihinden, ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacak; 31.10.2018 tarihine

kadar tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.

7143 sayılı Kanun kapsamına giren alacakların, asıllarının 18.05.2018 tarihinde önce ödenmiş olmasına rağmen fer ’ilerinin Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilmektedir.

ii-Taksitler halinde ödeme

7143 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibarıyla olmak üzere (Kanunun ilgili maddelerinde taksit sayıları özel olarak belirtilenler hariç) altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak bu taksit sürelerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacaktır.

Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, on iki veya on sekiz taksitten biri yerine, tercihi mümkün olmayan bir taksit sayısını seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, 18 taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise 18 taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek işlem yapılacaktır.

Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılarak bulunan yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı, tercih edilen taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

Ödeme planı taksit tutarlarından; taksit tutarları ise Borç Aslı (Borç Aslı + Yİ-ÜFE) + Taksitlendirme Farkından oluşmakta olup 2 şer aylık dönemlerin son günleri, son ödeme günleridir. Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesinin tercih edilmesi halinde ilk taksit ödemesinin son süresi 31.08.2018 olup, diğer taksitler takip eden 2 ayların son günüdür. Taksitlerin ödeme süresi iki aylık dönemin ikinci ayının son günü itibarıyla sona ermekle birlikte, 7143 sayılı Kanunun 92’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde vade tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde sona erecektir.

 

 

 

Bu yazı Genel, SGK içinde yayınlandı ve , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s